ประวัติความเป็นมา

เกี่ยวกับเรา

Our History

เริ่มจากการร่วมตัวของเกษตรตั้งกลุ่มปลูกถั่วเขียวพืชหลังฤดูการทำนาได้ผลผลิตดีมากแต่ราคาต่ำ กลุ่มแม่บ้านจึงรวมตัวกันนำถั่วเขียวบางส่วนมาแปรรูปเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า โดยการทำไส้ขนมเปี๊ยะ  จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพื่อขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ

Our Vision

และเพื่อเพิ่มสภาพคล้องหลายด้าน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คือ นางศุภสุตา สาระพันธ์รุ่งโรจน์ จึงได้จัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิตะฟู๊ดขึ้นเมื่อปี พ.ศ2561เพื่อรับซื้อสินค้าเกษตรทีมีในชุมชนมาแปร