เริ่มจากการร่วมตัวของเกษตรตั้งกลุ่มปลูกถั่วเขียวพืชหลังฤดูการทำนาได้ผลผลิตดีมากแต่ราคาต่ำ กลุ่มแม่บ้านจึงรวมตัวกันนำถั่วเขียวบางส่วนมาแปรรูปเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า โดยการทำไส้ขนมเปี๊ยะ  จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพื่อขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ