และเพื่อเพิ่มสภาพคล้องหลายด้าน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คือ นางศุภสุตา สาระพันธ์รุ่งโรจน์ จึงได้จัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิตะฟู๊ดขึ้นเมื่อปี พ.ศ2561เพื่อรับซื้อสินค้าเกษตรทีมีในชุมชนมาแปร